اداری و جلدهای خاص

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
کاور جا کارتی ضخیم(10×7) جلد کارت داوری زیر دستی دوختی
زیر دستی دوختی 

 

کاور جا کارتی ضخیم(12×8) کاور جا کارتی ضخیم(13×9) کاور جا کارتی ضخیم(14×10)